Quicktext hotel chatbot

Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES

 

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

 

El titular d’aquesta website és “Develcon Tres, S.L.”, amb domicili a La Rambla 19, 08002 de Barcelona, amb número de NIF: B58796145, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 10.023, foli 72, fulla núm. B-4880, inscripció 3ª, i Registre de Turisme de la Generalitat de Catalunya HB-003885. Correu electrònic de contacte info@hotelarclarambla.com.

 

La informació continguda a www.hotelarclarambla.com, constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix “Develcon Tres, S.L.” (des d’ara “Hotel Arc La Rambla”) relacionats amb la promoció, construcció, explotació, administració per compte propi i aliena d’hotels, residències, restaurants, bars i locals relacionats amb l’hostaleria i la restauració.

 

 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

 

L’accés al Web www.hotelarclarambla.com implica l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els seus continguts que es recullen en www.hotelarclarambla.com estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “Hotel Arc La Rambla” i no es permet la reproducció, total o parcial, d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “Hotel Arc La Rambla” de conformitat amb els articles 8 i 32 Llei de Propietat Intel·lectual.

 

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “Hotel Arc La Rambla”.

 

“Hotel Arc La Rambla” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i pel correcte ús dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL

 

L’accés a la pàgina Web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “Hotel Arc La Rambla”. No obstant, es comunica que, en el cas de que “Hotel Arc La Rambla” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades i a altre normativa d’aplicació relativa a la protecció de dades.

 

Les Dades Personals que recull “Hotel Arc La Rambla” en els diferents tipus de formularis, seran tractats amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l’interessat, així com per al manteniment de la relació que si escau s’estableixi, i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar.

 

Per a una informació més detallada quant a la Protecció de Dades, haurà d’accedir a la nostra “Política de Privacitat”

 

“Hotel Arc La Rambla” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

 

 

DADES EN XARXES SOCIALS

 

“Hotel Arc La Rambla” disposa de perfils en diferents xarxes socials, per tant hem d’advertir a l’usuari que totes aquelles dades que publiqui en aquests perfils seran vistos per tots aquells usuaris que interactuïn o consultin amb aquests perfils, tinguin aquests o no el seu propi perfil a la xarxa social, ja que tots els perfils de “Hotel Arc La Rambla” són públics. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari en els perfils de “Hotel Arc La Rambla”, serà objecte de comunicació a la resta d’usuaris per la pròpia naturalesa del servei. Li recomanem que consulti les Polítiques de Privacitat de les xarxes socials abans d’utilitzar aquets serveis.

 

En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a “Hotel Arc La Rambla”, sobretot en el cas de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que la informació no té caràcter confidencial i que no danya o ofèn a tercers.

 

“Hotel Arc La Rambla” només es responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat y tractament de les dades conforme la legislació vigent, respecte a les dades recollides directament de l’usuari, no tenint cap mena de responsabilitat respecte als tractaments i posteriors usos que la xarxa social pogués efectuar.

 

 

LIMITACIO DE LA RESPONSABILITAT

 

“Hotel Arc La Rambla” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

 

En el mateix sentit, “Hotel Arc La Rambla” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

 

La Web de “Hotel Arc La Rambla” conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès pels usuaris. “Hotel Arc La Rambla” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir-se el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

 

“Hotel Arc La Rambla” no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés al Web www.hotelarclarambla.com i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

 

“Hotel Arc La Rambla” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin algunes de les circumstancies descrites.

 

 

ENLLAÇOS

 

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol Web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per “Hotel Arc La Rambla”, i en el seu defecte els enllaços que s’estableixin en aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

 

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

 

“Hotel Arc La Rambla” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Per aquest motiu sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que aquests poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, informant-nos a través del següent correu electrònic info@hotelarclarambla.com.

 

 

RESPONSABILITAT

 

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos al Web www.hotelarclarambla.com.

 

 

POLITICA DE PRIVACITAT

 

Les dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als terminis recollits en la nostra Política de Privacitat.

 

 

RESERVA

 

“Hotel Arc La Rambla” es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

 

“Hotel Arc La Rambla” es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

 

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Per totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renuncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

 

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

 

 

“Develcon Tres, S.L.”

Tots els drets reservats

X